Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen

(Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung)
(Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung)
<div class="bs-layout-container bs-layout-container-banner"> [[File:Wiki-Hauptseite.png]]</div>
    
    
    
    
    <div class="flexwrapper">
    
    
    <!--Start linke Spalte -->
    
    
    <div class="flex-spalte-1">
    
    
    <div class="sidebox">
      
      
    ==Amateurfunkbetrieb==
    
    
    <br />
    
    [[:category:Antennen|Antennen]]<br>
    
    Antennenformen und portable Antennen<br>
    
    
    
      
      
    </div>
    
    
    
      
      
    <!--Ende linke Spalte -->
    
    
    <!--Start rechte Spalte -->
    
    
    <div class="flex-spalte-2">
    
    
    <div class="sidebox">
      
      
    ==Amateurfunkbetrieb 2==
    
    
    <br />
    
    [[:category:Satellitenfunk|Satellitenfunk]]<br>
    
    Amateurfunksatelitten<br>
    
    
    
      
      
    </div>
      
      
      <div class="sidebox">
      
      ==Neue Seiten==
      
      
      <bs:smartlist count="6" showns="false" ns="0" new="1" />
      
      
    </div>
    
    
    <div class="sidebox">
    
    ==Letzte Änderungen==
    
    
    <smartlist count="6" notrim="true" />
    
    
    </div>
    
    
    </div>
    
    
    <!--Ende rechte Spalte -->
    
    
    </div>
    
    
    <!--Ende flexwrapper-->
Zeile 4: Zeile 4:
 
<!--Start linke Spalte -->
 
<!--Start linke Spalte -->
 
<div class="flex-spalte-1">
 
<div class="flex-spalte-1">
<div class="sidebox">
 
 
==Amateurfunkbetrieb==
 
==Amateurfunkbetrieb==
 
<br />
 
<br />
 
[[:category:Antennen|Antennen]]<br>
 
[[:category:Antennen|Antennen]]<br>
 
Antennenformen und portable Antennen<br>
 
Antennenformen und portable Antennen<br>
 +
</div>
  
</div>
 
 
<!--Ende linke Spalte -->
 
<!--Ende linke Spalte -->
 
<!--Start rechte Spalte -->
 
<!--Start rechte Spalte -->
 
<div class="flex-spalte-2">
 
<div class="flex-spalte-2">
<div class="sidebox">
 
 
==Amateurfunkbetrieb 2==
 
==Amateurfunkbetrieb 2==
 
<br />
 
<br />
 
[[:category:Satellitenfunk|Satellitenfunk]]<br>
 
[[:category:Satellitenfunk|Satellitenfunk]]<br>
 
Amateurfunksatelitten<br>
 
Amateurfunksatelitten<br>
 
+
</div>
 +
<div class="sidebox">
 +
==Neue Seiten==
 +
<bs:smartlist count="6" showns="false" ns="0" new="1" />
 
</div>
 
</div>
 
<div class="sidebox">
 
<div class="sidebox">